„Évtizedek óta folynak kutatások a Munkapszichológia
és a hozzá kapcsolódó tudományágakban.
Ezek eredményei mind a mai napig nem terjedtek el a hétköznapi munkában!!!"

Célunk az, hogy a munkapszichológia eredményeit elérhetõvé tegyük az üzleti életben. Olyan egységes mérõrendszert fejlesztettünk ki, amely képes a munka világával összefüggõ minden - teszteléssel mérhetõ - tulajdonság mérésére! Tesztrendszerünk a mérhetõ emberi tulajdonságokat (pl. személyiség, képességek, készségek stb.) megméri és összehasonlíthatóvá teszi annak érdekében, hogy megkönnyítse a pályázók közül a legmegfelelõbb ember hatékony kiválasztását, az adott pozícióba.

Programunkkal feladatonként egyedi tesztsor állítható össze az adott munkakör valós tevékenységei alapján,! Ehhez több száz, rendszerbe foglalt kompetenciatesztet fejlesztettünk ki, melyek közül mozaikszerûen válogatható össze a végleges tesztsor. Kompetenciatesztjeinket állandóan bõvítjük, de például a szakmai követelmények mérésére Önök is tetszõleges tesztekkel egészíthetik ki tesztsoraikat! A kompetenciák között pedig maguk határozhatják meg a súlyozás mértékét.
Programunk olyan szintû szakmai segítségeket tartalmaz, ami a nem professzionális felhasználókat is biztosan vezeti végig a kiváló, egyedi mérõeszköz összeállításában.

Rendszerünk lehetõséget nyújt például a minõségbiztosítás által elõírt elõ- és utótesztelésre, továbbképzési szükségletek felmérésére, elégedettség- és csoportvizsgálatok elvégzésére is.

Fõ erõsségünk a gyakorlatiasság és az objektivitás. Méréseink eredményeként nem nehezen értelmezhetõ - a konkrét feladat döntéseit csak még nehezebbé tevõ - szöveges leírást, hanem valós sorrendet állítunk fel!
Lényegesnek tartjuk kihangsúlyozni, hogy a TestMan használatához Önöknek nem kell programokat vásárolni vagy külön szakembereket kiképezni. Fizetni csak a tényleges igénybevétel után kell. A tesztelés költségei a töredéke a korábbi módszerekéhez képest, ezért már nemcsak közép- és felsõ vezetõk kiválasztásakor, hanem bármely munkakör betöltésekor érdemes használni.

A TestMan interneten mûködik, igy akár fiókhálózattal rendelkezõ, országos cégek, HR-tevékenységének, egységes követelményrendszerének kialakítására is ideális. Az eredmények azonnal rendelkezésre állnak!

Versenyelõnyként akövetkezõ tulajdonságok szólnak a TestMan mellett:

- hazai fejlesztésû, jogtiszta tesztek - nem zavaróak a fordítói hibák, nincsenek benne kulturális különbségek miatti torzulások stb. - ezért megbízhatóak;
- bármelyik munkakörre vagy feladatra kialakítható megfelelõ tesztsor ;
- maximálisan elõkészített a szakszerû tesztelésre ;
- a tesztek manipulálhatósága ellen többszörös szûrõ van beépítve;
- internetes hozzáférés, egy idõben tetszõleges számú tesztelés folyhat, különbözõ helyekrõl;
- a tesztelés után, azonnali grafikonos, egyéni és csoportos eredmény generálódik;
- biztosítva van az eredmények kompetenciánkénti országos mintákkal való összehasonlíthatósága - az un. TestMan átlag;
- nem szükséges kihelyezni a tevékenységet - ugyanakkor a mérések eredményessége javulhat ;
- az eredmények értelmezéséhez nem szükséges pszichológus;
- az eddigi költségek töredékébe kerül;
- elõszûrésre is alkalmazható! Ebben az esetben a pályázó otthonról is kitölthet egyedi tesztsort ilyenkor a tesztsor egy titkos kóddal csakis egyszer hívható le, és idõkeret szabható meg!


Hisszük, hogy az elmúlt három év kutató-fejlesztõ munkája Önöknek is hasznos lehet. Azt reméljük, hogy e rövid ismertetõvel sikerült felkeltenünk érdeklõdését. Többet és részletesebben honlapunkon (www.testman.hu) vagy személyes bemutatónkon tudhat meg a programról. Várjuk szíves érdeklõdését.

Miért fontos a tesztelés?

A teszteléssel arra vállalkozhatunk, hogy a munkakör betöltése szempontjából fontos kompetenciákat megmérve képet kapjunk a vizsgált személy pillanatnyi teljesítményéről. A teljesítmény persze a közérzettől, a fáradtság mértékétől és még sok mástól változhat. Mégis ez az egyetlen objektív és ésszerű módja a jelentkezők helyes kiválasztásnak, mert:

  • eredménye szorosan összefügg a későbbi potenciális teljesítménnyel ;
  • megismételhető;
  • dokumentálható ;
  • más eredményekkel összehasonlítható;
  • sorrend állítható fel ;
  • tényeken alapuló döntést támogat ;
  • igazoltan a legsikeresebb kiválasztási mód ;

A tesztelés útján történõ kiválasztás korántsem tévedhetetlen. A munkára való alkalmasság csupán egy a gyakorlati való beválás tényezői közül!!! Az esetek nagy részében fontos szerepe van még olyasmiknek mint a személyes szimpátia, a karrierútba való illeszkedés, a lakóhelyhez közeli mukahely, a megfelelő motíváció, családi események stb, stb.

A kiválasztás eredményessége (korelláció az alkalmazott módszer alapján)
Sztenderdizált képességvizsgáló tesztek                 0,53
Próbamunka                 0,44
A jelentkező ajánlóinak ellenőrzése                 0,26
Korábbi tapasztalat                 0,18
Interjú a jelentkezővel                   0,14
Tanulmányi eredmények (osztályzatok)                 0,11
A képzések mennyisége                 0,10
Érdeklődés az állás iránt                 0,10
A jelentkező életkora                 -0,01
Mi jelzi előre pontosan a munkateljesítményt?
( Forrás: Hunter&Hunter, 1984.)

 

Tesztek

A TestMan-program a kiválasztást kompetenciánként tesztekkel támogatja. Ezek a tesztek a tudás, a képességek, készségek és bizonyos személyiségjegyek mérését, illetve próbamunkák végzését, tesztelését teszik lehetővé. Mivel egy teszt nem elégséges az adott munkakör szempontjából fontos, összes dimenzió mérésére, így a program az adott tesztekbõl a munkakör igényeinek megfelelő tesztegyüttest javasol . Ezek a tesztcsoportok az adott munkakör betöltéséhez legszükségesebb kompetenciákat mérik.


A tesztek nagy része önkitölt
ős, vagyis az adott egyén önmagára vonatkoztatva válaszol a feltett kérdésekre. Ezen elgondolások alapján a kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek az a célja, hogy a mérni kívánt célterületnek megfelelően alkalmazható és érvényes eszközöket dolgozzanak ki, melyek segítségével megbízható eredményekhez juthatunk, s további döntéseket, feladatokat alapozhatunk meg. A tesztek egy része felépítésében olyan, hogy direkt módon nehezen lehet manipulálni az eredményeket, illetve mérik, hogy az egyén válaszaival mennyire akar megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak, jobb vagy esetleg rosszabb képet festeni magáról (ez jóhiszemû, sokszor nem akaratlagos torzítás, így nem hazugság).


A TestMan-program felhasználásának lehetőségei

Kiválasztás

Az adott szervezet személyzetbiztosítási feladatához tartozik, hogy az egyes munkakörökhöz, a lehetőségeket figyelembe véve a legmegfelelőbb munkaerőt sikerüljön biztosítani. Az üres vagy újonnan létrejött munkakörök betöltését alapvetően a toborzás és kiválasztás folyamata révén biztosítják. A toborzás, vagyis a megfelelő számú, szakképzett jelentkezők vonzása és a kiválasztás, vagyis annak eldöntése, hogy kit alkalmaz a cég a jelentkezők közül, a személyzeti munka összetett és nagyon fontos feladata. Az eredményes és hatékony kiválasztás alapfeltétele, hogy tisztában legyünk a munkaköri követelményekkel, valamint meghatározzuk, hogy az adott munka ellátásához milyen képességekkel, ismeretekkel, tapasztalattal, sajátosságokkal stb. rendelkező munkaerőre van szükségünk.
A TestMan, szakítva bizonyos hagyományokkal, sokkal gyakorlatiasabban fogja meg ezt a problémát. A kiválasztás alkalmával objektív eszközökkel a pontosan meghatározott személyi követelményeknek való megfelelést méri . Ezen mérések célja nem egy jellemzés, hanem rangsor felállítása. A kiválasztott kompetenciák alapján a program egy egyedi tesztsort generál. A kompetenciák közül súlyozással emelhetjük ki a fontosabbakat, olyan mértékben, ahogy azt jónak látjuk. A tesztsort egyedi azonosítója segítségével tetsz
őleges alkalommal, időben és helyről töltethetjük ki. Az kiértékelés tartalmazza

1. az adott kiválasztás során a jelöltek rangsorát;
2. a tesztsort a szervezetnél valaha kitöltöttek rangsorát, és
3. a TestMan adatbázisban valaha kitöltött kompetenciánkénti teszteredményekhez viszonyított eredményértelmezést. Az egyedi tesztsor összeállítása egyszeri alkalommal:ca. 20.000-50.000 Ft-ba kerül, majd a kitöltésekkor alkalmanként az ismertet
őben megadott összeget számolunk fel.


Mottónk: TestMan - minden, ami mérhet
ő! Egyfelől a munka területén fontos kompetenciákból egy tesztrendszert fejlesztettünk ki. Ebben vannak személyiség-, képesség-, készség-, teljesítménytesztek. Ezeken felül természetesen alapvető kompetencia a szakmai felkészültség is! Ez azonban olyan jellemző amit - végtelen tudásbázisa, ötvöződése és szintkövetelménye miatt - az adott szervezet képes egyedül meghatározni. Úgy éreztük, hogy ennek ellenére ez olyan fontos kompetencia, hogy a tökéletes rendszerből kihagyhatatlan!!! Megoldásként saját tesztek felvitelére is képessé tettük rendszerünket. /Lásd Tesztfeltöltés, a részletes leírás ott./.
Azonosíthatók azok a legfontosabb munkakörök, amelyek a meghatározott munkaer
őre vonatkoztatva előmeneteli, továbbfejlődési lehetőséget biztosítanak. Az itt kialakított tesztsorokkal, vagy akár az adott munkakör betöltésére kidolgozott/kidolgozandó kiválasztás tesztsorral belső karrierutakat tervezhetünk meg, vagy megfordítva, szervezeten belül a problémára pályáztathatunk a megüresedett munkakörökre.

Szakmai háttér

A szakmai háttéranyagokat egy külön táblázatban foglaltuk össze. Az adott kiválasztási folyamatba illesztendő tesztsor összeállításában a következő szakmai segítségek állnak rendelkezésre:

- A munkakör azonosítása: A TestMan-program kínálta munkakörök lehetőséget adnak a felhasználónak arra, hogy az adott szervezeten belül meglévő munkaköröket a FEOR-rendszer szerint azonosítsa. itt döntõen a versenyszféra munkakörei szerepelnek! A munkakörök, foglalkozások azonosítása terén meglehetősen nagy a zûrzavar. Ma ez a legszerencsésebb, általánosan használt rendszer, ami a bérszámfejtés alapján már kötelezõen használt minden szervezetnél, és kialakításakor már az EU által használt rendszert vették alapul.
- Saját munkaköri megnevezés: Egyedi tesztsor készítésénél saját megnevezést is használhatunk! Minden szervezetben másképp nevezik munkaköreiket, itt beírható a már elterjedt munkaköri megnevezés, és ebben az esetben ez lesz a tesztsor megnevezése is.
- Pályatükör: A fent megjelölt munkakör standard pályatükre. Szerepel benne a munkakör leírása, a betöltéshez szükséges végzettség szintje, a rokon munkakörök, a munkakörben jellemzõ tevékenységek, ajánlott kompetenciák, szakmai követelmények.
- Képességek, jellemzõk: A munkatevékenységek, illetve munkatartalmi tényezõk ismeretében meghatározható, hogy valamely munkakör ellátásához milyen képességekre, ismeretekre, magatartásra, tulajdonságokra stb. van szükség. Vagyis meghatározhatók azok a kompetenciák, beválási indikátorok, melyek a sikeres munkavégzést, a jó teljesítményt, a beválást valószínûsítik. A TestMan-program eleve felkínálja az adott - standard - munkakörökhöz tartozó kompetenciákat, teszteket, nagy segítséget nyújtva ezzel a személyügyi szakembereknek abban, hogy az adott munkakör betöltéséhez a megfelelõ munkaer
őt tudják kiválasztani. A konkrét munkakör személyi követelményeinek pontosításában a "Szükséges képességjellemzők meghatározása" nevû kérdőív nyújt segítséget.
Az igen elterjedt és kitûn
ően használható táblázat alapján elgondolkodhatunk, hogy az adott munkakör betöltéséhez mely kompetenciák milyen mértékben szükségesek, elengedhetetlenek vagy éppen elhagyhatók. A munkával általában összefüggésbe hozható kompetenciákat Csirszka János munkájában öt fő csoportba szedte össze:
1, fizikumra irányuló követelményszintek értéke,
2, érzékszervek iránti követelmények,
3, mozgásosság iránti követelmények,
4, tudás és értelmi képességek iránti követelmények,
5, általános és centrális személyiségjegyek iránti követelmények,.
A kérd
őív alapján a kompetenciákról egyenként dönthetjük el, milyen mértékben tartjuk fontosnak. Az egyes a legkevésbé vagy egyáltalán nem fontos kompetenciaérték. Ötössel jelöljük azokat a kompetenciákat, amiket a munkakör sikeres betöltése szempontjából meghatározónak ítélünk !!! A helyes az, ha a legnagyobb értéket nem több mint 6-10 kompetencia kapja!
A két érték között fontosságuk szerint értelemszerûen jelöljük meg a kompetenciákat. A kész ürlapot kitöltés után kinyomtathatjuk, és a kés
őbbiekben munkakörelemzések vagy munkakör-értékelések alkalmával felhasználhatjuk. A Csirszka-féle kompetenciasor nem egyezik ugyan egy az egyben a TestMan kompetenciáival, de az "Előállít" gombbal egy olyan lapot generálhatunk ami a szóbanforgó munkakör tényleges kompetencialistája, és kiváló alapul szolgálhat a TestMan tesztsor szakszerû és sikeres összeállításához.
- Tesztek: A fenti háttéranyaghoz illeszked
ő, konkrét tesztsort is ajánlunk! A Tesztek gomb megnyomásával kilistázódnak azok a konkrét tesztek, amiket a Standard munkakörhöz ajánlanánk, ha a tevékenységek megegyeznének az adott, valós munkakör tevékenységeivel.
Nagyon fontos, hogy ebben teljesítmény-, nyelv-, számítástechnikai stb. tesztek nincsenek feltüntetve, hiszen pl. egy idegenvezet
ői munkakörben kézenfekvő a nyelvtudás, de hogy konkrétan melyik nyelvé, az ilyen módon nem meghatározható .
- Leírásuk: Külön dokumentumként az ajánlott kompetenciák leírásait is megtekinthetjük és kinyomtathatjuk.
- Kérem: Ha szükségesnek látjuk, a kérem gomb megnyomásával az alábbi teljes TestMan-listán ezek a tesztek kipipálódnak. Ezekhez a tesztekhez a kés
őbbiekben továbbiakat választhatunk, vagy akár törölhetünk belőlük.

Tesztsor-összeállítás

Tesztsorokat összeállítani a szakmai háttér segítsége nélkül is lehet. Egyedül a Saját munkaköri megnevezés elengedhetetlen. A csoportokba és ABC-sorrendbe szedett kompetenciák mellett egyenként megtalálhatjuk a leírásukat és a kijelölésre szolgáló kis négyzetet.
A tesztsor-összeállítás után minden kötelezettség nélkül megtekinthet
ő a tesztsor összesítő táblázata. Itt vannak azok az adatok amik arról tájékoztatnak, hogy hány kérdésből áll majd a tesztsor, mi a várható kitöltési idő, mennyibe fog kerülni?
Ha változtatni kívánunk, visszaléphetünk a tesztsorösszeállításra, és megtehetjük a szükséges változtatásokat . A kompetenciákat, amennyiben a végeredmény tekintetében más súlyozás szerint szeretnénk számoltatni, itt lehet
őség van a beállításra. Ezt követi a megrendelés.
Megrendelést regisztrált partnereink kezdeményezhetnek. Megrendelés el
őtt be kell jelentkezni!

/ Vezetőkiválasztás alkalmával, kiváló előszûrőként alkalmazható a TestMan. A végleges döntést azonban a feladat kényessége miatt - a jelöltek két-háromra való leszûkítése után - bízza pszichológus tanácsadóinkra!/

Továbbképzés, karrierút-tervezés

A TestMan további lehetőséget kínál a személyzetfejlesztés területén azzal, hogy felhasználásával megvizsgálható, hogy a munkakörök betöltéséhez, ellátásához szükséges (ideális) kompetenciák és a meglévõ munkaerõ-állomány (adott) kompetenciái között milyen megfelelés, illetve rés, hiányosság van. Ennek ismeretében meghatározható, hogy milyen személyzetfejlesztési, képzési, oktatatási programok összeállítására van vagy lehet szükség, akár egyéni szinten is.
Természetesen alapvet
ő kompetencia a szakmai felkészültség is! Ez azonban olyan jellemző, amit - végtelen tudásbázisa, ötvöződése és szintkövetelménye miatt - az adott szervezet képes egyedül meghatározni. Úgy éreztük, hogy ennek ellenére ez olyan fontos kompetencia, hogy a tökéletes rendszerből kihagyhatatlan!!! Megoldásként saját tesztek felvitelére is képessé tettük rendszerünket. /Lásd Tesztfeltöltés, a részletes leírás ott./
Azonosíthatók azok a legfontosabb munkakörök, amelyek meghatározott munkaer
őre vonatkoztatva előmeneteli, továbbfejlődési lehetőséget biztosítanak. Az itt kialakított tesztsorokkal, vagy akár az adott munkakör betöltésére kidolgozott/kidolgozandó kiválasztás tesztsorral, belső karrierutakat tervezhetünk meg, vagy megfordítva a problémát, pályáztathatunk megüresedett munkaköröket szervezeten belül. Így lehetõség van egyéni karrierutak tervezésére, gondozására. A tesztsorból kiválasztható a mérni kívánt kompetenciák tesztje. Azt kiértékelhetjük, és eredményeit mérlegelve továbbképzésekre, tréningekre küldhetjük a munkatársakat.
A tesztsor-összeállítás után minden kötelezettség nélkül megtekinthet
ő a tesztsor összesítő táblázata. Itt vannak azok az adatok, amik arról tájékoztatnak, hogy hány kérdésből áll majd a tesztsor, mi a várható kitöltési idő, mennyibe fog kerülni?
Ha változtatni kívánunk, visszaléphetünk a tesztsorösszeállításra, és a megtehetjük szükséges változtatásokat . A kompetenciákat, ha a végeredmény tekintetében más súlyozás szerint szeretnénk számoltatni, itt
van lehetőség a beállításra. Ezt követi a megrendelés.
Megrendelést regisztrált partnereink kezdeményezhetnek. Megrendelés el
őtt be kell jelentkezni!

/ A szervezeténél felmerült továbbképzési igényeket bízza tanácsadóinkra! lásd - HR-szolgáltatás - tanácsadók!/

Minőségbiztosítás

A minőségbiztosítással (pl. ISO 9000, ISO 14000, QS) rendelkező cégek tevékenységeit szigorú előírások szabályozzák. A képzés, továbbképzés területén pillanatnyilag egyedül a TestMan-rendszer az, amely segíti azt a folyamatot, amiben tanúsítani lehet az állandó továbbképzéseket és azok eredményességét. A folyamat lényegében a Továbbképzés pontban leírtak szerint zajlik: A szervezet szakembere meghatározza, hogy mely területeket vizsgál.
Természetesen alapvet
ő kompetencia a szakmai felkészültség is! Ez azonban olyan jellemző, amit - végtelen tudásbázisa, ötvöződése és szintkövetelménye miatt - az adott szervezet képes egyedül meghatározni. Úgy éreztük, hogy ennek ellenére ez olyan fontos kompetencia, hogy a tökéletes rendszerből kihagyhatatlan!!! Megoldásként saját tesztek felvitelére is képessé tettük rendszerünket. /Lásd Tesztfeltöltés, a részletes leírás ott./ A vizsgált képességek eredményeként objektíven megállapítást nyerhet azoknak a tábora , akik elmaradnak a követelményektõl. / pl. Asszertivitás I./. Ez ad alapot továbbképzések elindítására.
A továbbképzések lebonyolítása után ekvivalencia-tesztekkel / Asszertivitás II./ lehet a fejl
ődést kimutatni, amiről - igény esetén - írásos tanúsítványt állítunk ki.

/ISO 9000-es követelmények/
" Képzés 4.18. ELEM

A szállító köteles dokumentált eljárásokat kialakítani és fenntartani a képzési igények meghatározására, valamint képzésben részesíteni a minőséget befolyásoló tevékenységet végzõösszes alkalmazottat. A meghatározott rábízott feladatokat ellátó alkalmazottakat az előírtak szerint, a megfelelő oktatás, képzés és/vagy tapasztalat alapján kell minősíteni. A képzésről megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni.
(lásd 4.16.).

A képzés hatékonysága 4.18.1. elem

A képzés hatékonyságát időszakonként vizsgálni kell.

MEGJEGYZÉS: A képzés hatékonyságát a gyakorlatban különbözõ módszerekkel, úgy mint elő- és utótesztekkel, valamint a teljesítmény auditálásával/felmérésével lehet vizsgálni."

A tesztsor-összeállítás után minden kötelezettség nélkül megtekinthető a tesztsor összesítő táblázata. Itt vannak azok az adatok, amik arról tájékoztatnak, hogy hány kérdésből áll majd a tesztsor, mi a várható kitöltési idő, mennyibe fog kerülni?
Ha változtatni kívánunk visszaléphetünk a tesztsorösszeállításra és megtehetjük a szükséges változtatásokat . A kompetenciákat, amennyiben a végeredmény tekintetében más súlyozás szerint szeretnénk számoltatni itt van lehet
őség a beállításra. Ezt követi a megrendelés.
Megrendelést regisztrált partnereink kezdeményezhetnek. Megrendelés el
őtt be kell jelentkezni!

/ A szervezeténél felmerült minőségbiztosítási, továbbképzési igényeket bízza tanácsadóinkra! Lásd - HR-szolgáltatás - tanácsadók!/

Csopor tesztek

Alapul szolgálhatnak a csoportok, teamek helyes összeállításához, a kialakult informális viszonyok elemzéséhez és a csoportba beillesztendő egyén helyes kiválasztásához. Részleteket a tesztleírásból tudhatunk meg.

A szociometriáról azonos címen részletes tanulmányt olvashatnak az Adattárban.

A tesztsor-összeállítás után minden kötelezettség nélkül megtekinthető a tesztsor összesítő táblázata. Itt vannak azok az adatok, amik arról tájékoztatnak, hogy hány kérdésből áll majd a tesztsor, mi a várható kitöltési idő, mennyibe fog kerülni?
Amennyiben változtatni kívánunk, visszaléphetünk a tesztsor-összeállításra és megtehetjük a szükséges változtatásokat . A kompetenciákat, amennyiben a végeredmény tekintetében más súlyozás szerint szeretnénk számoltatni, itt van lehet
őség a beállításra. Ezt követi a megrendelés.
Megrendelést regisztrált partnereink kezdeményezhetnek. Megrendelés el
őtt be kell jelentkezni!

/ A szervezeténél felmerült csoportépítési, szociometriai kiválasztási igényeket bízza tanácsadóinkra! Lásd - HR-szolgáltatás - tanácsadók!/

Egyéb tesztek

Elégedettségvizsgálatok

Az elégedettség kiemelkedően fontos a képességbeli és szakmailag kiválóan illeszkedő munkaerő megtartásában és motiválásában!!! Egy reményteli munkaerő betanítása, továbbképzése nagyon sokba kerül. Fontos, hogy elégedett legyen a szervezetnél mert a képességbeli illeszkedés ellenére elhagyhatja a szervezetet. Errõl sokszor már csak a kilépés pillanatában szerzünk tudomást.
Az itt szerepl
ő Általános elégedettséget vizsgáló tesz - mint azt a neve is elárulja - egy általános képet ad. Ezen belül persze sok mindent specifikusan mér, de az eredmény egy általános szint kimutatása. Az egyedi elégedettségi tesztek alkalmasak arra, hogy kimutassák: mivel, kivel, miért , mennyire stb... elégedett vagy elégedetlen a munkatárs.

Az elégedettségrõl A munkával való elégedettség megismerésének elméleti és módszertani alapjai címen részletes tanulmányt az Adattárban olvashatnak.

A tesztsor-összeállítás után vannak azok az adatok, amik arról tájékoztatnak, hogy hány kérdésből áll majd a tesztsor, mi a várható kitöltési idő, mennyibe fog kerülni?
Amennyiben változtatni kívánunk, visszaléphetünk a tesztsor-összeállításra és megtehetjük a szükséges változtatásokat. A kompetenciákat amennyiben a végeredmény tekintetében más súlyozás szerint szeretnénk számoltatni, itt van lehet
őség a beállításra. Ezt követi a megrendelés.
Megrendelést regisztrált partnereink kezdeményezhetnek. Megrendelés el
őtt be kell jelentkezni!

/ A szervezeténél felmerült elégedettségvizsgálat - igényeket bízza tanácsadóinkra! Lásd - HR-szolgáltatás - tanácsadók!/

Tesztfelvitel

Teszteket bármely témában fölvihetünk. Ezeket a teszteket a későbbiekben kizárólag a tesztet felvivő láthatja és használhatja - bejelentkezés után! Ezek a tesztek integrálhatók a TestMan-rendszerbe, és ezen keresztül kiválsztási, továbbképzési vagy minőségbiztosítási tesztsoraikhoz. A tesztekért ebben az esetben - értelemszerûen - nem kell fizetni! Az integrált egyedi tesztsorok kiértékelése azonban fizetős.
A tesztek a választási lehet
őségektől függően generálhatók. Sem a kérdések, sem a válaszlehetőségek száma nincs megkötve. Minden kérdéshez és válaszhoz kép és hang is csatolható! A tesztfelvitel tanulmányozása után az anyag - összeválogatás megtörténtével gyorsan és pontosan generálható teszt.

/ A szervezeténél felmerült nem szakmai kompetenciákat célzó tesztírást/standardizálást tanácsadóinkra! Lásd - HR-szolgáltatás - tanácsadók!/


TestMan Kiadó és Szolgáltató Kft
2012 Budakalász, Pf 104
Tel/fax: 206-9326
06/70 317-6764